ผักกาดกบ

ชื่อสมุนไพร ผักกาดกบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynura pseudochina (L.) DC.
ชื่อพ้อง Gynura bodinieri Levl
วงศ์ Acanthaceae
ชื่ออื่น ๆ ว่านมหากาฬ, คำโคก (ขอนแก่น, เลย), หนาดแห้ง (นครราชสีมา), ผักกาดนกเขา (สุราษฎร์ธานี), ดาวเรือง (ภาคกลาง), แจะออเมีย (เมี่ยน), ชั่วจ่อ (ม้ง), เครือผักปั๋ง (ลั้วะ), หนิวเสอซันฉิ (จีนกลาง)
ชื่อสามัญ Chinese Gynura
ไฟล์ ... ผักกาดกบ
...