พฤกษ์

ชื่อสมุนไพร พฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizia lebbeck (L.) Benth.
ชื่อพ้อง Acacia lebbeck (L.) Willd., Mimosa lebbeck L.
วงศ์ FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ ตะคึก, จ๊าขาม, ตุ๊ด, มะรุมป่า, พญากะบุก
ชื่อสามัญ Indian walnut, Siris tree
ไฟล์ ... พฤกษ์
...