ค้นหาบทความ

ความรู้คืออาวุธทางปัญญา Knowledge is wisdom arms

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/01/2014 - 00:52
ประภาพรรณ, หิรัญวัชรพฤกษ์. (2555). ความรู้คืออาวุธทางปัญญา Knowledge is wisdom arms. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . https://doi.org/123 (Original work published มกราคม-ธันวาคม)

นาฏยประดิษฐ์ Choreography

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 22:38
ธรากร, จันทนะสาโร. (2555). นาฏยประดิษฐ์ Choreography. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . https://doi.org/123 (Original work published มกราคม-ธันวาคม)

ลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับท้องถิ่น ของตำนานปฐมกัปป์/ปฐมมูล ฉบับสิบสองพันนา ล้านนาและอีสาน

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 22:50
วกุล, มิตรพระพันธ์. (2555). ลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับท้องถิ่น ของตำนานปฐมกัปป์/ปฐมมูล ฉบับสิบสองพันนา ล้านนาและอีสาน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . https://doi.org/123 (Original work published มกราคม-ธันวาคม)

สมัชชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 23:05
สฤษฏิ์พล, สตะเวทิน. (2555). สมัชชารัฐสภาอาเซียน ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . https://doi.org/123 (Original work published มกราคม-ธันวาคม)

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจดนตรี

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:20

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบอบประชาธิปไตยของไทยของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ นักศึกษาระดับปริญญาตรี Comparative Study Of Secondary School Pupils And College Students’ Understanding In Thai Democracy

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:32

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร The Development of Online Lessons for Communicative English based on Local Learning Sources, Donkaidee Benjarong Village

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:35

กลยุทธ์การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา Creative Strategy

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:39
มณีอินทร์, วรรณรุจ. (2555). กลยุทธ์การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา Creative Strategy. (สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . https://doi.org/123 (Original work published มกราคม-ธันวาคม)
ไฟล์แนบ (Full text): 

หน้า