วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1

เขียนโดย admin เมื่อ ส, 06/27/2020 - 22:47

วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  ปกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  ส่วนหน้า
 1  การนำเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน
News Coverage of Republic of Singapore in Thai Daily Newspapers

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.1
ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง
Bhathravej Fungfueng  
2 การศึกษาวาทกรรมความรักชาติในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้าภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 
A Study of Patriotism Discourse in the Young Pioneers’ Activities Textbooks under the Leadership of President Xi Jinping

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.2
วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร
Wuttipong Prapantamit
สุรสิทธิ์ อมรวรณิชศักดิ์
Surasit Amornwanitsak
3 ความเชื่อและการประกอบสร้างภาพลักษณ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
Beliefs and Image Construction of Somdej Chaophraya Borom Maha Sri Surywongse (Chuang Bunnak) 
from Personnel in Bansomdejchaophraya Rajabhat University

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.3
จิตติมา ทองอ่อน
Jittima Thong-on
วันวิสาข์ สำนองคำ
 Wanvisa Samnongkam
สมบัติ สมศรีพลอย
Sombat Somsriploy
4 นาฏยประดิษฐ์ ชุด พระลักษมณ์ตัดศอสีดา
Choreography of The Dance: Phralak-tad-sor-sida

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.4
ธนกร สุวรรณอำภา
Tanakorn Suwanampha
5 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดฉุยฉายขุนแผนแสนสะท้าน
Creative Dance of Chuichay Khunpansansathan

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.5
ฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ
Rittidheb  Thaohiran
ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์
Supachai  Chansuwan
6 แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพการบริการภายในตลาดสด
Service Quality Management of Wet Markets

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.6
ชาริณี พลวุฒิ
Charinee  Phonvut 
ธีร์วรา บวชชัยภูมิ
Teewara Buchaiphum 
ประจักษ์ พรมงาม
Prachak  Promngam
นิลุบล  สุทธิอาภา
Nilubol  Suthiapa
ปิยมาส กล้าแข็ง
Piyamas  Klakhaeng
7 ปัจจัยการนำนโยบายด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Factors Related to Community Participationin Corporate Social Responsibility Activities 
of the South Bangkok Power Plant,  Samut Prakan Province

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.7
ปิยะนุช ตันเจริญ
Piyanuch Tancahroen
มงคล สมกิตติกานนท์
Mongkol Somkittikanon
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Related to Community Participation in Corporate Social Responsibility Activities 
of the South Bangkok Power Plant, Samut Prakan Province

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.8
พัทธ์นดา นาคา
Patnada Naka
อลงกรณ์  อินทรักษา
Alongkorn Intaraksa
อรอนงค์ ผิวนิล
Onanong Phewnil
นพวรรณ เสมวิมล
Noppawan semvimol
9 ศึกษาชุมชนต้นแบบการจัดการชุมชนเข้มแข็งของชุมชนบางน้ำผึ้ง
A Study of Strong Community Management of Bang Nam Phueng Community Model

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.9
กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์
Kanyawan Kamnedsin
10 พุทธตันตระ
Buddha Tantra

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.10
พิริยานาถ พีรยาวิจิตร
Piriyanath Peerayawichit
ประยงค์ แสนบุราณ
Prayong Sanburan
11 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
The Personnel Performance Efficiency Subdistrict Administrative Organization

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.11
ชัยวุฒิ เทโพธิ์
Chiwut Thepho 
พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต
Pongsatean Luengalongkot
12 Developing and Equipping Effective English Communication Skills for Non-Native English Students:
Creating and Nurturing English Speaking Environments

DOI:  10.14456/bsru-husocj.2020.12
Saifon Songsiengchai
Sirikanjana Baikum
Elijah M. Juarez
13 ปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
ชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอน เส้นทางสู่ศาสตราจารย์
ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
Chollada Pongpattanayothin
  ข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา