หน้าแรก

ชุมชนวัดดาวคะนอง

ชุมชนวัดดาวคะนองเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในซอยเจริญนคร 65 สภาพชุมชนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สองชั้น ก่อนตั้งชุมชนเดิมเป็นโรงเลื่อย โรงสี ปัจจุบันเลิกกิจการ สภาพชุมชนเป็นตึกแถวสลับกับบ้านไม้ ทางเดินเท้าชุมชนสัญจรไปมาสะดวก

ชุมชนเจริญนคร 66

เมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ. 2535 พื้นที่นี้เป็นแหล่งที่มีการทำพืชสวนไร่นา ปลูกผักและผลไม้ไว้บริโภคกันเองกันในครอบครัวและบริเวณนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งธนบุรี ต่อมาเมื่อการขยายตัวของเมืองมีเพิ่มมากขึ้น

ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา

ชุมชนโกวบ๊อตั้งชื่อตามศาลเจ้าโกวบ๊อ คำว่าโกวบ๊อ แปลว่า น้องคนเล็ก ภายในศาลมีเทพประธานศาลคือ เจ้าแม่ทับทิม ในอดีตประชากรในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ชุมชนเกื้อวิทยา

ชุมชนเกื้อวิทยาเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตธนบุรีมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ชุมชนเกื้อวิทยามีความสามัคคีปรองดองภายในชุมชนซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อชุมชนเกื้อวิทยา

ชุมชนวัดบางน้ำชน

ชุมชนนี้เป็นชุมชนดั้งเดิม อยู่อาศัยมาเป็นเวลา 70-80 ปีแล้ว ประชาชนทำงานกับโรงสีข้าวหวั่งหลี โดยบริษัทหวั่งหลีให้ที่ดินประชาชนสร้างบ้านอยู่โดยไม่คิดมูลค่า

ชุมชนตรอกสะพานยาว

ปัจจุบันชุมชนตรอกสะพานยาวมีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คนในชุมชนตรอกสะพานยาวส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่จะเป็นคนต่างถิ่นที่มาเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในชุมชน

ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่

จากสมัยอดีตพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นพืชที่ไร่สวนที่ทำเกษตรกรรม มีประชากรมาอยู่อาศัยจำนวนน้อย ต่อมาก็เริ่มมีคนทยอยมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัด และการชักชวนของคนในชุมชนที่มาอยู่อาศัยก่อน ประชากรในชุมชนมีการขยายครอบครัว ขยายที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ต

ชุมชนสุทธาราม

ชุมชนสุทธาราม ได้รับการก่อตั้งเป็นชุมชนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 แต่ชุมชนบริเวณนี้มีวัดเป็นศูนย์กลางนั่นคือ วัดสุทธาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2411 ซึ่งเป็นระยะที่เวลายาวนาน ทำให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณชุมชนสุทธารามนี้ มีการอยู่อาศัยมานานแล้วก่อนจะก่อตั้งเป็นชุมชนสุทธารามดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ชุมชนวัดราชวรินทร์

เป็นชุมชนประเภทแออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อ ปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5 กลุ่มกรุงธนเหนือ ส่วนมากเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นและตึกแถวปลูกในที่ดินของวัดและของเอกชน

ชุมชนมะนาวหวาน

เป็นชุมชนที่มีการอพยพมาจากต่างจังหวัดจากหลายภาคและคนดั่งเดิมที่อาศัยอยู่มาก่อนแล้วมาอยู่เป็นชุมชนเดียวกัน เดิมเป็นพื้นที่สวนผลไม้มากมายหลายชนิดแต่ที่มีปลูกมากในสมัยนั้นเป็นสวนมะนาวหวาน และเป็นพืชผลที่นิยมปลูกมากและเป็นที่ขึ้นชื่อของบริเวณฝั่งธนบุรี
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider